Monthly Archives: март 2017

Събития през месец март
По повод  на националния празник 3-март учениците от Благоевградска професионална гимназия посетиха паметниците в града и почетоха паметта на борците за свобода с поднасяне на цветя.Рецитирани бяха от учениците  тържествени слова за подвига на националните герои.

Учители, ученици и служители в Благоевградска професионална гимназия взеха  участие и в общоградското тържество,посветено на Освобождението на България.

Беше организирано интересно отбелязване на деня на числото „пи“-в групи от проекта “Твоят час“ с ръководители Хинчева и Таушанова.

На 10 и 11 март Благоевградска професионална гимназия взе участие в национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ .Участниците Денислав Рилски от 10-г клас и Кристиян Борисов от 11-г клас се представиха успешно. Техен ръководител е инж.Антоанета Димова.

От  20 март до 24- март бяха инициирани различни дейности в Благоевградска професионална гимназия ,свързани с популяризиране на 25- март :християнски празник Благовещение и ден на търпението.

На 20-март се проведе радиопредаване, с което се информираха всички за празника Благовещение и за деня на търпението.Учениците прочетоха  различни афоризми, размисли, примери за търпението и информираха за обичаи,свързани с празника Благовещение.

Изготвени бяха различни материали за търпението.Те  са поместени на училищния сайт.

Учениците изработиха  табла.

В час на класния ръководител и в часовете от хуманитарния цикъл се  проведоха дискусии на теми,свързани с търпението.Целта на всички инициативи е да се популяризира 25 март-християнски празник Благовещение  и ден на търпението.


Програма
                                                       Програма

за отбелязване на 25 март-християнски празник Благовещение и международен ден на търпението

Благоевградска професионална гимназия за поредна година ще участва в инициативата за отбелязване на Деня на търпението в периода 20.03.2017 г.-24.03.2017 година

Дейностите, в които ще се включат ученици и учители съответстват и на основните цели, заложени в програмата на училището за противодействие на училищния тормоз.

Подобряването на диалога между ученици и  учители и обединяването на усилията ни в превенцията на агресивни прояви е един от основните приоритети, включен в програмата на БПГ, за повишаване на доверието на учениците към техните  учители и родители, изграждане на отношения на партньорство и взаимопомощ, и най-вече на взаимна нетърпимост към прояви на агресивно поведение.

На този ден за поредна година призоваваме към търпение-взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни взаимоотношения между ученици, учители, родители.

Дейности:

  1. Радиопредаване, посветено на Деня на търпението;
  2. Представяне на презентация във фоайето на училището през цялата седмица;
  3. Популяризиране на дейностите в сайта на училището;
  4. Изготвяне на табла от ученици;
  5. Дискусии в часа на класа и в часовете по учебните предмети от хуманитарния цикъл;
  6. Изготвяне на материали и различни символични знаци по проект „Твоят час“;
  7. Училището има изготвен символ за „Деня на търпението“, тъй като не за първи път се включваме в инициативата, който ще бъде поставен във всяка класна стая на бялата дъска през периода 20-24.03.2017г.
  8. Същият знак, като стикер ще бъде раздаден на всеки ученик, учител и служител в БПГ на 24.03.2017г.
Силата се ражда в търпението!
  1. Изготвяне на снимков материал и представяне на информация пред ОбСНВ – Благоевград.

Настоящата програма е изготвена от  Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз  в БПГ във връзка с писмо с Вх.№РД-12-630/02.03.2017г.

Председател на КС:

/инж. Антоанета Димова/

 

15.03.2017г.

Гр. Благоевград

 

 


Търсене в сайта