Специалност: „Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”

 Специалност:
„Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”- дуална форма, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Професия:
“Машинен техник                                                                    

                                                                          Прием след VII клас

Учениците в тази специалност изучават:
 •  техническа механика;
 •  техническо чертане;
 •  технология на машиностроенето;
 •  металорежещи машини и инструменти;
 •  проектиране с приложни програмни продукти;
 • машинни елементи;

                                                                                                                       

Получават знания и практически умения за:
 • управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;
 •  за шлосерски операции;
 • за поддържането и ремонта на металообработващите машини;
 •  за организиране и управление на машиностроителното производство;

                                                                                                                           

Завършилите тази специалност придобиват:    

> професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти;
> използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти;
> работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство;

 

                                                                                                                                        

 

Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия „Машинен техник“.
Развитието на съвременното машиностроене и подготовката на кадри налага гъвкаво преориентиране към нови и модерни специалности, каквато е и „Машини и системи с ЦПУ“. Тя е широкоуниверсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини. Завършилите обучението по тази специалност могат да работят в производствени фирми в обласпа на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, капо и в обслужващата сфера в България и чужбина.

                                                                    Прием:

Приемът се осъществява по документи след завършен VII-ми  клас –  със завършено основно образование.

Балообразуване след VII клас:
I. Балообразуване от компонент национално външно оценяване:
– Български език и литература удвояване на точките;
– Математика удвояване на точките;
II. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
– Първи: Математика:
– Втори: Физика и астрономия;

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII-ми КЛАС

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията работи съгласно графика, определен от министьра на образованието със заповед, както следва:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап 05.07. – 07.07.2021 г.
2. За втори етап до 16.07.2021 г.
3. За трети етап 26.07 – 27.07.2021 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 13.07.2021 г.
2. За втори етап до 20.07.2021 г.
3. За трети етап 29.07.2021 г.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 16.07.2021 г.
2. За втори етап до 22.07.2021 г.
3. За трети етап 30.07.2021 г

За попълване на незаетите места след трето
класиране до 10.09.2021 г.

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

 МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 106.

Документи за записване:

 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование;
 • Медицинско свидетелство;