Специалност: „Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”

 Специалност:
„Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”- дуална форма, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Професия:
“Машинен техник                                                                    

                                                                          Прием след VII клас

Учениците в тази специалност изучават:
  •  техническа механика;
  •  техническо чертане;
  •  технология на машиностроенето;
  •  металорежещи машини и инструменти;
  •  проектиране с приложни програмни продукти;
  • машинни елементи;

                                                                                                                       

Получават знания и практически умения за:
  • управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;
  •  за шлосерски операции;
  • за поддържането и ремонта на металообработващите машини;
  •  за организиране и управление на машиностроителното производство;

                                                                                                                           

Завършилите тази специалност придобиват:    

> професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти;
> използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти;
> работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство;

                                                                                                                                        

Професионалното образование дава свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия „Машинен техник“.
Развитието на съвременното машиностроене и подготовката на кадри налага гъвкаво преориентиране към нови и модерни специалности, каквато е и „Машини и системи с ЦПУ“. Тя е широкоуниверсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини. Завършилите обучението по тази специалност могат да работят в производствени фирми в обласпа на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, капо и в обслужващата сфера в България и чужбина.