Специалност „Компютърна техника и технологии“

СпециалностКомпютърна техника и технологии“ – без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

ПрофесияТехник на компютърни системи

 Професионалната подготовка на    учениците  позволява:

Монтиране и поддръжка на компютърна техника  и офис оборудване.
Изграждане и поддръжка на компютърните мрежи и интернет.
Получаване на основни знания и умения за проектиране.

Обучението на учениците по специалността “Kомпютърна техника и технологии” включва обща, отраслова и специфична професионална подготовка
Общата подготовка се осъществява чрез изучаването на задължителните общообразователни дисциплини на средното образование.
Отрасловата подготовка включва изучаването на: електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехника и цифрова схемотехника.

Специфичната подготовка включва изучаването на съвременните микропроцесорни и компютърни системи, приложни програмни продукти , информационни технологии, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер, Web базирани приложения и др.
Подготовката е съпроводена и със задълбочаване на определени раздели от дисциплините, включени във общата и отраслова подготовка.
Акцентът е върху дисциплини, осигуряващи задълбочени познания в областта на перспективни направления като „Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи“ и „Приложно програмиране“.

 

Завършилите пълния курс на обучение по професията умеят да инсталират необходимия системен специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента и да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.

Балообразуване след VII клас:

  I. Балообразуване от компонент национално външно оценяване:
  –  Български език и литература удвояване на точките;
  –  Математика удвояване на точките;
  II. Балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
  –  Първи: Математика:
  –  Втори: Физика и астрономия;

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІI КЛАС:

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІI КЛАС, както следва:

 Комисията работи съгласно графика, определен от министъра на образованието със заповед, както следва:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап 05.07. – 07.07.2021 г.
2. За втори етап до 16.07.2021 г.
3. За трети етап 26.07 – 27.07.2021 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 13.07.2021 г.
2. За втори етап до 20.07.2021 г.
3. За трети етап 29.07.2021 г.
ЗАПИСВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:
1. За първи етап до 16.07.2021 г.
2. За втори етап до 22.07.2021 г.
3. За трети етап 30.07.2021 г

За попълване на незаетите места след трето
класиране до 10.09.2021 г.

със следното работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

 МЯСТО НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

В периода за записване на приетите ученици комисията ще  работи в сградата на БПГ в стая 109.

Документи за записване на приетите на І и ІІІ етап на класираните ученици:
 • Заявление за записване;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;